Onam ve Kvkk Formu
• Psikolojik danışma süreci kişinin gönüllü katılımına bağlıdır. Sürecin herhangi bir aşamasında danışmanlık-psikoterapi almaktan vazgeçme hakkına sahipsiniz. • Görüşmelerde gizlilik ilkesi esastır. Seans sırasında konuşulanlar siz izin vermediğiniz sürece gerek yüz yüze gerekse online seans süresinde sizinle danışmanınız arasında kalacaktır. Ancak intihar riski, siz veya yakınlarınızın zarar görmesi gibi durumlarda sizinle ilgili bilgileri izniniz olmadan mesleki etik ilkeler ve yasalar doğrultusunda ve zorunluluk doğduğunda sadece yetkili mercilerle ve mahkemelerle paylaşabiliriz. • Bilimsel acıdan değerli olduğu düşünülen veriler, kimlik bilgileri tamamen gizli tutularak akademik amaçla kullanılabilir. • Danışmanınıza; psikolojik danışma süreciniz, kendi yaşantınız vb. ile ilgili veya danışmanınızın eğitimi ve yeterliliği hakkında sorular sorabilirsiniz. • Gerekli görüldüğü durumlarda bir psikiyatri uzmanı ile görüşmeniz önerilebilir. • Seanslar 50 dakika olarak planlanır. Görüşme süresi iki tarafça gerekli görüldüğü takdirde 50 dakikayı aşabilir ya da daha kısa sürebilir. • Her seans ücretlendirilir. • Uzmanımız, elinde olmayan nedenlerle seansa geç gelebilir, bu durumda görüşme sürenizi uzatarak 50 dakikayı tamamlar. Seansa siz geç kaldığınızda, sizden sonraki görüşme akışının bozulmaması için bitiş saatini uzatmak mümkün değildir, seansınız normal zamanında sonlandırılır. • Seansa gelemeyeceğiniz durumunda, seans saatinden en az 24 saat öncesine kadar seansınızı ücretsiz iptal etme hakkına sahipsiniz. 24 saat öncesine kadar iptal edilmeyen seansların ücretini ödemeniz gerekmektedir. • Randevularınızın takibi sizin sorumluluğunuzdadır. • Online seans süresince rahatsız edilmeyeceğinizden ve oturduğunuz odaya açılan kapının kapalı olacağından emin olun. Gerek online gerekse yüz yüze seanstan önce alkol veya ilaç kullanmayın. Bu durumların sağlanmasından siz sorumlusunuz. • Görüşmelerin dijital ortamda kayıt altına alınmayacağını, danışan mahremiyetini kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde korunacağını taahhüt eden bilgilendirilmiş onam formunu onaylamanız durumunda siz de psikolojik danışmanın mahremiyetini, önceden anlaşma yapılmadığı takdirde sizin dışınızdaki bir kişinin oturumu herhangi bir araçla dinlemeyeceğini, görüşmeleri herhangi bir araçla kayıt altına almadığını kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında koruduğunuzu taahhüt etmiş olursunuz. • Online ya da yüz yüze terapiye dâhil olmak, yukarıdaki koşulların ve oturumların herhangi bir bölümünü kaydetmeme veya başkalarının önceden anlaşma yapmadan oturumu dinlemesine (telefon, başka bir cihaz veya araçla) izin vermeme koşullarının kabulü olarak anlaşılacaktır. • Aşağıda ayrıca Kişisel Verileri Korumaya İlişkin Aydınlatma açıklamasını ve açık rıza onam formunu okumanız ve onam vermeniz gerekmektedir.
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesine göre İnventa Psikoloji, veri sorumlusudur. Veri sorumlusu olarak siz danışanlarımızın iletişim bilgileri ile bize danıştığınız konularda özel nitelikli verilerine sahip olmaktayız. Bu kapsamda özel nitelikli verileriniz, danıştığınız kişi dışında bir başka kişi ile asla paylaşılmamaktadır. • Psikologlarımızın, sizden aldıkları verileri ömürleri boyunca sadece aldıkları amaç için kullanacakları ve başka bir kimse ile paylaşmayacakları konusunda sözleşme imzalanmıştır. Bu nedenle verileriniz güven içindedir. • Psikologlarımızla yaptığınız seanslarda kendilerine verdiğiniz bilgiler, sadece danıştığınız psikologlarda kalmakta ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. • İnventa Psikoloji, sadece sizlerle olan randevuları ve ücret takip etmek amacıyla sadece fatura bilgilerinizi yurt içinde ve dışında tutabilecektir. Bu amaçlar dışında herhangi bir veriniz bilgi işlem sistemlerinde saklanmayacaktır. • Veri sahibi sıfatıyla İnventa Psikoloji’ye başvurarak; a- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, e- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhini bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h- Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz. BAŞVURUNUN YAPILMASI VE BİLGİ ALMA HAKKI • Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri internet sayfamızda gösterilmiş bulunan İnventa Psikoloji Veri Sorumlusuna başvurunuz. • KVK Kanununun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ya da İnventa Psikoloji’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle, info@inventapsikoloji.com adresine iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizdeki başvuru linkinden ulaşabilirsiniz. • Başvuruda; a- Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız, b- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numarası, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız, c- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz, d- Varsa bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon ve faks numaranız e- Talep konunuzun bulunması gerekmektedir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. • İnventa Psikoloji, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.